Chi tiết - Sở Tư pháp

       Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

       Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương tổ chức triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể:

       1. Xây dựng, đăng tải các tin bài, phóng sự; biên tập lại, phát hành hoặc đăng tải các sản phẩm truyền thông của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; những sáng kiến, mô hình, cách làm hay, hiệu quả, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác này trên Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị và địa phương, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội...

       2. Tổng kết 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

       - Về mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết: Tính từ tháng 01 năm 2013 đến hết tháng 6 năm 2021.

       - Nội dung báo cáo tổng kết: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tình hình quán triệt, phổ biến tại cơ quan, đơn vị, địa phương; Kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kết quả tổ chức các hoạt động Phổ biến, giáo dục pháp luật: Nội dung, hình thức, Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù quy định tại Mục 2 Chương II Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường; Triển khai các chương trình, đề án về Phổ biến, giáo dục pháp luật mà cơ quan, đơn vị và địa phương đang triển khai; hiệu quả của việc thực hiện các Chương trình, Đề án…

       - Hình thức tổng kết: Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể các Sở, ngành, đoàn thể và địa phươngchur động hình thức tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp.

       - Báo cáo kết quả tổng kết: Các cơ quan, đơn vị và địa phương gửi báo cáo kết quả về Sở Tư pháp.

       - Giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch này, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo đúng thời gian quy định; đề xuất UBND tỉnh lựa chọn hình thứ tổ chức tổng kết việc thực hiện Luật PBGDPL phù hợp.

       - Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

  - Nội dung Kế hoạch: /Portals/0/K_hoch_tng_kt_10_nam_thc_hin_Lut_Ph_bin%2C_giao_dc_phap_lut_1.pdf

                                                                       Ánh Tuyết