Chi tiết - Sở Tư pháp

“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”

Đào Thị Bình

     Trưởng phòng PBGDPL&TDTHPL

 

     Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. “ Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hi sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ” (Trích điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương do Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc trong lễ truy điệu chủ tịch Hồ Chí Minh.) Người đã để lại cho chúng ta di sản quí báu, đó là thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, phong cách Hồ Chí Minh là cốt lõi của di sản ấy. Việc học tập thấm nhuần phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc vận dụng và xử lý đúng đắn những vấn đề, tình huống nảy sinh trong thực tiễn công tác, trong việc tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện phẩm chất người đảng viên, từ đó đưa sự nghiệp đổi mới của Đảng ta và nhân dân ta đến thắng lợi.

     Phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh là kho tàng phong phú, đồ sộ. Trong phạm vi bài viết, chỉ xin đề cập đến những nội dung cơ bản nhất về phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh.

     1.Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh

     Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh là một bộ phận cấu thành trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Phương pháp đó, hiểu theo nghĩa rộng là toàn bộ hệ thống, cách thức, biện pháp cách mạng của Hồ Chí Minh được vận dụng, thực hiện trong cách mạng Việt Nam, nhằm đấu tranh để giành chính quyền, giữ vững chính quyền và xây dựng chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tính đúng đắn, sáng tạo của phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh là ở chỗ xác định đúng, rõ ràng mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng; xác định và sắp xếp, bố trí hợp lý lực lượng cách mạng; xác định được các hình thức và biện pháp thích hợp với lực lượng cách mạng để hoàn thành nhiệm vụ đó

     Bản chất phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh là phương pháp cách mạng vô sản vận dụng ở một nước thuộc địa.

     Trong sự nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh đã sử dụng nhiều phương pháp cách mạng hợp thành một hệ thống chỉ đạo để thực hiện mục tiêu chung của cách mạng. Có thể khái quát cơ bản như sau:

     Một là, phương pháp xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng.

     Trước tiên, mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng phải xuất phát từ hiện thực xã hội Việt Nam, lấy cải tạo xã hội làm mục tiêu hành động cách mạng. Hiện thực xã hội phong phú, sinh động nên phải nắm được đầy đủ các biến động của thực tiễn và xác định được đòi hỏi khách quan của lịch sử. Trong những năm đầu thế kỷ XX, nhờ xác định đúng các mâu thuẫn cơ bản của xã hội mà Người đã xác địnhmục tiêu của hành động cách mạng không chỉ là giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của ngoại bang mà còn là giải phóng người lao động khỏi sự áp bức bóc lột của tư sản, địa chủ, mang lại tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho con người.

     Bên cạnh đó, phải nắm vững quy luật phát triển của xã hội, xác định đúng mục tiêu theo hướng vận động của lịch sử. Hồ Chí Minh đã thấy rõ quy luật của cách mạng thế giới là “Chỉ có giải phóng được giai cấp vô sản mới giải phóng được dân tộc” tuy nhiên Người đã chỉ ra những đặc thù của cách mạng Việt Nam và xác định con đường cách mạng là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”, và thực tế thắng lợi của cách mạng đã chứng minh sự đúng đắn, sáng tạo của Người.

     Hai là, phương pháp xác định lực lượng và tổ chức lực lượng.

     Đây nét đặc sắc trong phương pháp cáchmạng Hồ Chí Minh. Người khẳng định “Cách mạng là việc chung của dân chúng chứ không phải việc một hai người”. Đồng thời người chỉ rõ vai trò nhiệm vụ của từng giai cấp, tầng lớp trong sự nghiệp ấy, trong đó giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng, giai cấp nông dân cùng với công nông là gốc của cách mạng, tiểu tư sản,trí thức, phú nông, trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc, các cá nhân yêu nước, dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới là lực lượng rất quan trọng.

     Ba là, phương pháp dĩ bất biến ứng vạn biến.

     Đây là phương pháp cách mạng được Hồ Chí Minh quá triệt trong suốt cuộc đời mình. Đó là kiên định về mục tiêu, nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lê nin, cái bất biến là độc lập, thống nhất của tổ quốc, tự do, hạnh phúc, ấm do của dân tộc, tuy nhiên cần linh hoạt và mềm dẻo về mục tiêu, sách lược.

     Bốn là, phương pháp “ tạo lực, lập thế, tranh thủ, dùng mưu” , phát huy các nhân tố “thiên thời, địa lợi nhân hòa.

     Phương pháp này là chủ động tạo, nắm bắt thời cơ, kịp thời hành động, phát huy điểm mạnh của ta, hạn chế chỗ mạnh của địch, kết hợp chặt chẽ các yếu tố trên để tạo sức mạnh vô địch giành chiến thắng cho cách mạng.

     Năm là, phương pháp biết thắng từng bước.

     Trong mỗi giai đoạn, thời kỳ nhất định phải đề ra mục tiêu, phương pháp, xác định lực lượng cho từng thời kỳ, từng bước mở ra con đường thắng lợi và đưa đến thắng lợi hoàn toàn. Thực tiễn từ khởi nghĩa giành chính quyền cho đến kháng chiến chống thực dân Pháp, đến quốc Mỹ đã chứng minh tính đúng đắn của phương pháp này.

     2. Phong cách Hồ Chí Minh

     Phong cách Hồ Chí Minh là những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động cách mạng hết sức đa dạng và phong phú của Người. Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nêu rõ: “Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô vùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức hút, cảm hóa diệu kỳ trong hoạt động ứng xử hàng ngày. Do vậy, phong cách Hồ Chí Minh không phải chỉ để ca ngợi, chiêm ngưỡng mà còn là tấm gương để mọi người noi theo, học tập.

     Phong cách Hồ Chí Minh phát triển theo logic đi từ suy nghĩ đến nói, viết và biểu hiện ra qua hoạt động sống hàng ngày, gồm những nội dung chủ yếu như sau:

     Thứ nhất, phong cách tư duy

     Trước hết, Hồ Chí Minh là học trò lỗi lạc của chủ nghĩa Mác nên phong cách tư duy của người là phương pháp biện chứng duy vật: xuất phát từ thực tiễn để trở lại biến đổi thực tiễn. Hồ Chí Minh đã thể hiện một phong cách tư duy khoa học hiệu quả với những đặc trưng nổi bật.

     Hồ Chí Minh có phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo, thể hiện bằng sự phản ánh đúng quy luật vận động khách quan và yêu cầu phát triển cách mạng Việt Nam, không lệ thuộc, phụ thuộc vào “cái có sẵn” hoặc chịu áp lực của các nhân tố “từ bên ngoài”. Người đã phân tích tình hình cụ thể của Việt Nam, phát hiện ra những quy luật vận động của lịch sử để hoạch định đường lối, chủ trương cách mạng, giành độc lập dân tộc, đưa Việt Nam, một nước kinh tế kém phát triển tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa trong điều kiện thế giới đầy biến động.

     Để có phong cách tư duy độc lập, tự chủ sáng tạo, theo Hồ Chí Minh phải nâng cao trình độ lý luận, khắc phục bệnh kém lý luận, khinh lý luận, khắc phục bệnh giáo điều và chủ nghĩa xét lại. Bên cạnh đó, phải nắm bắt thực tiễn sâu sắc và gắn kết thành công giữa lý luận với thực tiễn

     Thứ hai, phong cách diễn đạt

     Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa phong cách truyền thống với hiện đại, phong cách văn hóa phương Đông với văn hóa phương Tây. Đó là kết quả của quá trình trải nghiệm nhiều nền văn hóa, sự học hỏi và rèn luyện không ngừng của Người. Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh có đặc trưng: chân thực, ngắn gọn, trong sáng, giản dị, dễ hiểu. Người dặn cán bộ, đảng viên: “điều gì biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Không nên nói ẩu”.

     Để diễn đạt đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, Hồ Chí Minh đặt ra cho mình và cũng yêu cầu mọi người thực hiện bốn vấn đề hay nói cách khác là trả lời bốn câu hỏi: (1) Nói, viết là cái gì? (2) Nói, viết cho ai? (3) nói, viết để làm gì? (4) nói, viết như thế nào? Trong bốn vấn đề này thì có “cái gì”, “cho ai”, “để làm gì” quyết định cách thể hiện: “như thế nào”. Phải xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích và cách thể hiện phù hợp để mang lại hiệu quả, nếu không thì mọi bài nói, viết đều không có tác dụng. Hồ Chí Minh luôn học cách nói của quần chúng để lọt tai quần chúng

     Thứ ba, phong cách làm việc

     Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong cách công tác và phong cách lãnh đạo của cán bộ đảng viên, tựu trung với các nội dung cơ bản sau: Phong cách làm viên quần chúng, thể hiện ở chỗ phải sâu sát quần chúng, tìm hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân nghe dân nói, tin vào dân học hỏi dân và phải mẫu mực để xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

     Phong cách làm việc tập thể, dân chủ: Hồ Chí Minh luôn gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh tập thể. Chuyên quyền, độc đoán rất xa lạ với Hồ Chí Minh. Người đã chuyển nhiều bài viết của mình do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đọc và góp ý kiến trước khi công bố. Người đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có tác phong dân chủ thực sự, tránh hình thức cụ thể:  (1) Phải đi sâu đi sát, điều tra, nghiên cứu, nắm việc, nắm người, nắm tình hình cụ thể, (2) Có mục đích rõ ràng, chương trình, kế hoạch phải đặt ra cụ thể sát họp; (3) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra; (4) Kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

     Thứ tư, phong cách ứng xử:

     Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh thể hiện sự khiêm tốn, chân thành, nhã nhặn, lịch thiệp. Người không đặt mình cao hơn người khác mà trái lại, luôn quan tâm đến những người xung quanh bằng trái tâm nồng ấm, chân thành. Người luôn tạo ra quanh mình bầu không khí thân mật, chan hòa, thấm đẫm tình người. Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh rất linh hoạt, chủ động, biến ứng trong ứng xử. Đây là sự kết hợp giữa tình cảm nồng hậu và lý trí sáng suốt, sẵn sàng vì cái lớn mà châm chước cái nhỏ.

     Thứ năm, phong cách sinh hoạt

     Hồ Chí Minh có lối sống giản dị, khiêm tốn trong sạch, thanh cao, tràn đầy tình yêu thương với con người hòa quyện với tình yêu thiên nhiên, tinh thần lạc quan của người chiến sĩ cộng sản và tâm, hồn dễ rung động của người nghệ sĩ. Vì lẽ đó mà người vĩ đại và cũng vì lẽ đó là người rất gần gũi và luôn ở trong tim mỗi người dân Việt Nam, với người yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới.

     3. Sự cần thiết phải học tập, vận dụng phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh

     Ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng ta đã kêu gọi “Toàn Đảng hãy ra sức học tập đường lối chính trị, tác phong và đạo đức cách mạng của Hồ CHủ tịch; sự học tập ấy là điều kiện tiên quyết làm cho Đảng mạnh và làm cho cách mạng đi mau đến thắng lợi hoàn toàn”. Thực tế con đường cách mạng của đất nước từ bấy đến nay đã chứng minh: Khi nào chúng ta xa rời tư tưởng, phong cách Hồ Chí minh thì gặp sai lầm và thất bại; ngược lại, khi chúng ta kiên định với tư tưởng của Người, cách mạng được soi tỏ đường đi và từng bước giành thắng lợi dẫn đến thắng lợi hoàn toàn.

     Đất nước sau 35 năm đổi mới “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày này (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng). Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang đối mặt với những thách thức lớn nhiều: nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ, tình trạng tham nhũng, lãng phí, lạm quyền, ... làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước. 

     Trước tình hình này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Tập trung thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

     Quan điểm chỉ đạo của Đảng: “Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình từ Trung ương đến chi bộ, cấp ủy cấp trên chủ động gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ở những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, coi trọng kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc... Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình… không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng, ... nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên. Kịp thời biểu dương những tấm gương về đạo đức, lối sống; đấu tranh mạnh mẽ với với các biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm trọng những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống”

     Quan điểm trên thể hiện rõ quyết tâm của Đảng về sự cần thiết nghiên cứu, học tập, vận dụng, phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện phương pháp, phong cách của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

     4. Tình hình thực hiện việc học tập, vận dụng phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Quảng Trị hiện nay.

     Là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Quảng Trị có diện tích tự nhiên là 4.737.44 km2, dân số (tính đến 31/12/2020) là 638.627 người. Đảng bộ tỉnh Quảng Trị hiện có 505 tổ chức cơ sở Đảng, 257 Đảng bộ cơ sở, 248 Chi bộ cơ sở, 33 Đảng bộ bộ phận, 2.1787 chi bộ trực thuộc và 47.985 đảng viên (tính đến tháng 10/2021).

     Những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và được cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực triển khai thực hiện. Công tác truyền thông việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng với nhiều hình thứcđa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quá trình triển khai đã gắn việc thực hiện chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ” nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình kinh tế mới”.

     Nội dung học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị, gắn với giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Việc lựa chọn chủ đề, chủ điểm, xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

     Từ những nỗ lực đó, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều thành tựu đáng kể trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế- văn hóa- xã hội. Quy mô nền kinh tế năm 2020 gấp 1,41 lần năm 2015, GRDP bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng năm 2020 gấp 1,6 lần năm 2015, bằng 79,1% của cả nước. Toàn tỉnh có 57/101 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (56,4%), 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra… Hình ảnh người cán bộ, đảng viên trong mắt người dân đẹp lên rất nhiều với các phẩm chất tận tụy, trung thành, gương mẫu, sáng tạo

     Tuy nhiên, bên cạnh những điều đã làm được, có nơi, có lúc, các cấp ủy Đảng vẫn còn buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm. Vẫn có đó tình trạng cán bộ, đảng viên lạm quyền, lợi dụng quyền lực để thu vén lợi ích cá nhân, tham nhũng lãng phí, cơ hội thực dụng, bè phái gây mất đoàn kết. Vẫn còn đó tình trạng cán bộ xa dân mắc các căn bệnh mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra là chủ quan, hẹp hòi, ba hoa.  Một số đảng viên rơi vào tình trạng suy thoái tư tưởng, chính tự đến mức phải xử lí kỷ luật. Điển hình như đầu tháng 11 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức họp, xem xét kỷ luật một số cán bộ đảng viên mắc sai phạm liên quan đến quản lý đất đai.

     Bên cạnh đó việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chưa kịp thời sâu sát, chưa tổ chức kiểm tra tốt việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việc học tập lý luận chính trị một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, một bộ phận cán bộ đảng viên không nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, thậm chí xa rời nền tảng lý luận của Đảng. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc về Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng ta đôi lúc còn bị động, chưa đủ mạnh để đập tan các luận điểm phản động.

     Các vấn đề trên đây đặt ra yêu cầu cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, vận dụng phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực nhất, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cần phải nỗ lực thực hiện các biện pháp sau đây:         

     Một là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạođức phong cách Hồ Chí Minh (theo Chỉ Thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị) với nhiều nội dụng cụ thể ghi rõ rành trong kết luận số 01 KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

     Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là nâng cao trách nhiệm cá nhân, nói phải đi đôi với làm để thực hiện mong mỏi của người dân và của toàn xã hội. Học Bác ta phải đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, suốt đời “phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm đầy tớ của nhân dân chứ không phải “quan cách mạng”.

     Để phụng sự nhân dân, chúng ta nhớ lời dạy của Người “gần dân, trọng dân, tin dân, học dân” lấy dân làm gốc. Người cán bộ phải tạo mối đồng cảm sâu sắc với nhân dân, như vậy dân mới bộc bạch hết suy nghĩ, trăn trở với cán bộ và án bộ mới thấu hiểu được thực tế đang đòi hỏi điều gì. Để sâu sát vào quần chúng, chúng ta cần thực hiện lời dạy của Người: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Quảng Trị có dân số nông thôn chiếm 67,54% 9 (năm 2020), đa số cán bộ đảng viên xuất thân là con em nông dân, vì vậy cần khắc phục các thói quen thiếu khoa học (ảnh hưởng của nền nông nghiệp chưa hiện đại và lối làm việc “thủ công nghiệp”), xây dựng cho mình phong cách làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả. Vạch kế hoạch cần điều tra kỹ lưỡng tình hình thực tế, phải so đi sánh lại sàng đi lọc lại trước khi ra quyết định và cần phải kiểm tra tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời. Những vấn đề về kinh tế - xã hội - chính trị của tỉnh, của địa phương cần phải quán triệt nguyên tắc “dân biết, dân bình, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” thì sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất.

     Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Đó là kẻ thù hung ác, rất “gian giảo xảo quyệt, kéo người ta xuống dốc không phanh”. Phải hết sức tránh mắc “bệnh chủ quan”: không học tập lý luận và đem lý luận vào thực tiễn, dẫn đến kiêu ngạo: bệnh “ba hoa” làm việc có ít suýt ra nhiều, không nói có, gây mất lòng tin của nhân dân.

     Học tập Người, cần phải xây dựng và phát huy đội ngũ cán bộ 6 dám: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách”. Đại hội XIII của Đảng chỉ ra chủ trương bảo vệ cán bộ “6 dám” và đánh giá công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Bác Hồ cũng đã dặn: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Đại hội Đảng Bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII cũng xác định tạo môi trường, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tăng cường việc tự phê bình và phê bình trong tình yêu thương đồng chí, yêu thương con người; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức lối sống. 

     Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên tỉnh Quảng Trị phải thống nhất giữa tư tưởng và hành động quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

     Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc học tập lý luận, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động, nắm vững phép biện chứng để phân tích tình hình cụ thể của Việt Nam trong nền kinh thế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tìm ra quy luật vận động của lịch sử, nắm bắt cái mới nảy sinh trong đời sống hiện thực và lấy cải tạo hiện thực làm mục tiêu hành động cách mạng.

     Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới phức tạp nhiều yêu tố đan xen hiện nay, việc vận dụng phương pháp cách mạng “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh là hết sức quan trọng, yêu cầu cán bộ phải hết sức linh hoạt, năng động nhưng không rơi vào chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, thực dụng, cô nguyên tắc đồng thời, cũng hết sức tránh không sa vào chủ nghĩa giáo điều xét lại.

     Trước cuộc cách mạng 4.0 và đại dịch covid- 19, cán bộ đảng viên cần hoàn thiện mình về đức và tài, tạo và đón những cơ hội trong thách thức, dựa vào quy luật khách quan mà điều khiển công việc hoàn thành những mục tiêu nhỏ, trong từng giai đoạn hướng đến hoàn thành mục tiêu tổng quát, phấn đấu đến năm 2025, Quảng trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước. 

     Nâng cao trình độ lý luận giúp cán bộ, đảng viên đủ sức mạnh bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, đập tan các luận điểm chống phá Đảng và bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

     Ba là, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân.

     Thực hiện phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân theo đúng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội, ... Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.” Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định “Phát huy dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện nghiêm các quy định về dân chủ cơ sở, ... Chú trọng công tác dân vận với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, .... Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp”.

     Theo lời dạy của Bác, chúng ta phải là những cán bộ có tác phong tập thể dân chủ thật sự. Mọi hình thức chủ nghĩa sẽ làm xói mòn, thậm chí triệt tiêu dân chủ. Dân chủ thực sự nghĩa là quyền làm chủ đất nước, quyết định mọi vận mệnh của dân tộc; dân chủ thực sự phải gắn với đoàn kết, phải đi đôi với tập trung, đi liền với kỷ luật, kỷ cương, tránh dân chủ quá trớn. Vì vậy, Đảng ta khẳng định: “Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, các cá nhân lợi dụng dân chủ gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân “.

     Nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn/ Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi, ...” Mỗi ngày, chúng ta, những cán bộ, đảng viên hãy luôn nhớ đến lời Bác để tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân về cả “đức” và “tài”, xây dựng đoàn kết , thống nhất trong Đảng, “giữ gìn Đảng thật trong sạch”, làm việc tốt có lợi cho cơ quan, đơn vị, địa phương, cho dân, cho nước. Những ngọn gió nhỏ sẽ góp sức thành cơn bão lớn làm chuyển biến nhanh hơn nữa, tích cực hơn nữa công cuộc đổi mới của Đảng ta để vươn đến hoàn thành tâm nguyện của Người: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế  giới.”

------------------------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam:Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb.Chính trị quốc giasự thật,H.2009 , t I,II

  2.  Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H. 2011.

  3. Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  4. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW

  5. Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật. H.1994

  6. Báo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị  khóa XVI

tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  1. Báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Trị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  2. Bài thơ “Bác ơi” của nhà thơ Tố Hữu.