Chi tiết - Sở Tư pháp

       Với mục đích  tăng cường các hoạt động phòng, chống mại dâm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống, hòa ban hành Kế hoạch số 82/KH-BCĐ138 ngày 26/4/2022 thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

       Kế hoạch được triển khai trên quan điểm thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kinh tế - xã hội, hành chính, hình sự và các biện pháp khác trong phòng, chống tệ nạn mại dâm nhằm bảo vệ thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; góp phần tăng cường trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thúc đẩy tiến bộ xã hội; lấy phòng ngừa là trọng tâm trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; kết hợp phòng, chống tệ nạn mại dâm với phòng, chống tệ nạn ma túy và phòng, chống nhiễm HIV/AIDS; phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở trong công tác phòng, chống mại dâm.

       Năm 2022, Quảng Trị phấn đấu 100% các huyện, thị xã, thành phố và 100% các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm; 100% người làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện các hoạt động phòng, ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, trong đó: tiếp cận, tư vấn cho 50 lượt người bán dâm, ít nhất 60% người bán dâm có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, tư vấn tâm lý, pháp lý, sức khỏe, dạy nghề, tạo việc làm... giúp họ hòa nhập cộng đồng, 100% các tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời; đảm bảo 100% các tin báo, khiếu nại, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm được phân loại, xử lý kịp thời.

       Để thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cu thể như: Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm; triệt xóa các điểm phức tạp về hoạt động mại dâm; Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm; Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

       UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2022 của UBND tỉnh tại các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống mại dâm trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức triển khai công tác kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm, theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn. Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm huyện, thị xã, thành phố, thực hiện công tác rà soát, kiểm tra phòng, chống mại dâm, tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, về tình hình sử dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động với người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.Chủ trì tham mưu đánh giá, xây dựng báo cáo tổng kết Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022 - 2025.

       UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022.

                                                                                                                                                     Ánh Tuyết

Kếhoạch: /Portals/0/KH%20_%20BCD%20138%20_%20Phong%20chong%20mai%20dam%20nam%202022.pdf