Phổ biến, giáo dục PL - Sở Tư pháp

Tổ chức tập huấn cho hòa giải viên ở cơ sở theo phương pháp tích cực

.

Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

.

Đa dạng hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

.

Từ 1/10, dữ liệu người dùng Việt Nam phải được lưu trữ trong nước

.

Phụ nữ Quảng Trị ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền

.

Giải pháp thực hiện tốt Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh

.

Quảng Trị ban hành Kế hoạch hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2023-2030

.

Quy định về cấp tài khoản định danh điện tử

.

Quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý

.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »