Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Ngày 08/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch  số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

So với Thông tư liên tịch  số 122/2011/TTLT-BTC-BTP, các nội dung chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BTC về cơ bản kế thừa các nội dung chi được quy định tại Thông tư liên tịch  số 122/2011/TTLT-BTC-BTP. Thông tư số 09/2023/TT-BTC có bổ sung thêm một số nội dung chi như: chi lấy ý kiến chuyên gia trong trường hợp dự tho báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát theo chuyên đề, địa bàn, ngành, lĩnh vực; báo cáo tổng rà soát hệ thống văn bản; báo cáo hệ thống hóa văn bản cần phải lấy ý kiến tư vấn của các chuyên gia; chi chnh lý các loại dự tho báo cáo; quy định cụ thể hơn các loại báo cáo được chi báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản...; mở rộng trường hợp được chi đối với công tác kiểm tra văn bản, nếu theo quy định của Thông tư liên tịch  số 122/2011/TTLT-BTC-BTP, chỉ trong trường hợp kiểm tra mà phát hiện văn bản trái pháp luật thì mới được hỗ trợ thì Thông tư số 09/2023/TT-BTC quy định chi cho tất cả các trường hợp thực hiện kiểm tra văn bản quy định tại khoản 2 Điều 106 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Về mức chi, Thông tư số 09/2023/TT-BTC quy định viện dẫn một số nội dung chi đã được quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành tại  các văn bản hiện hành như: Đối với các khoản chi để tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sơ kết, tổng kết; các khoản chi công tác phí cho những người đi công tác trong nước (bao gồm cả cộng tác viên, thành viên tham gia các đoàn kiểm tra văn bản và đoàn kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản) được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Đối với các khoản chi cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản và đội ngũ cộng tác viên được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính)…; hướng dẫn cụ thể một số khoản chi có tính chất đặc thù trong kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản và giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào khả năng ngân sách, tình hình thực tế địa phương và tính chất mỗi hoạt động kim tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản để quy định cụ thể mức chi đm bo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản tại địa phương; trường hợp các địa phương chưa ban hành văn bản quy định cụ thể mức chi thì các cơ quan, đơn vị được áp dụng quy định tại Thông  tư này để thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 01/4/2023. Đối với  các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư này được áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp./.

 

                                                                                                                    Thu Hà

(Thông tư số 09/2023/TT-BTC): /documents/39955/0/TT+03_2023_TT_BTC+%28H%29+%281%29.pdf/3ac3f185-5d80-6fba-1cf7-b3184cccc27f?t=1681094992872