Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Khoản 1 điều 114 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm 1 lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

     Điều 14 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bảng giá đất và Điều 23, 24, 26, 27 Thông tư số 36/2014/TT- BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất đã hướng dẫn chi tiết các quy định tại Điều 14 Nghị định 44/2014/NĐ-CP về các quy định cụ thể trong việc điều chỉnh giá đất như sau:

Một là, các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất bao gồm:(1) Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự; (2) Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.

    Hai là, nội dung điều chỉnh bảng giá đất: (1) Điều chỉnh giá của một loại đất hoặc một số loại đất hoặc tất cả các loại đất trong bảng giá đất; (2)Điều chỉnh bảng giá đất tại một vị trí đất hoặc một số vị trí đất hoặc tất cả các vị trí đất.

      Ba là, về trình tự điều chỉnh bảng giá đất, bao gồm các nội dung sau đây: (1) Xác định loại đất, vị trí đất cần điều chỉnh trong bảng giá đất; (2) Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất;- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành; (3) Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh và Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất điều chỉnh; (4) Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo bảng giá đất điều chỉnh; (5) Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất điều chỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; (6) Thẩm định dự thảo bảng giá đất điều chỉnh; (7) Trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất; (8) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành bảng giá đất điều chỉnh.

Theo quy định trên thì trước khi Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất thì phải trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và Thường Trực Hội đồng nhân dân phải báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Theo khoản 3 Điều 6 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 ( được sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định: Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định của khác của luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân. Căn cứ quy định trên, cho thấy, ngoài các nhiệm vụ quyền hạn đã được quy định tại Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) thì Thường trực Hội đồng nhân dân còn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong các luật khác. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 không quy định về thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân ttrong việc thông qua bảng giá đất điều chỉnh. Nội dung này được quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và khoản 2, 3 Điều  27 Thông tư số 36/2014/TT-BTNNMT, các văn bản này được ban hành trước khi sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương. Do vậy, quy định trong Nghị định số 44/2014/NĐ-CP,  Thông tư số 36/2014/TT-BTNNMT không phù hợp với Luật thì áp dụng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân không có thẩm quyền thông qua nội dung điều chỉnh bảng giá đất. Thực tế hiện nay, ở cấp tỉnh, để đảm bảo thực hiện việc điều chỉnh bảng giá đất kịp thời, một số địa phương tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bảng giá đất điều chỉnh, một số địa phương khác lại trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.  

Do đó, để có cơ sở ban hành bảng giá đất điều chỉnh theo đúng quy định, thống nhất trên toàn quốc, thiết nghĩ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền điều chỉnh bảng giá đất để tổ chức thực hiện; Kịp thời rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp nhằm thống nhất trong áp dụng pháp luật và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành./.

                                                                                  Thu Hà