Chi tiết - Sở Tư pháp

        Ngày 21/9/2023, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Tại điểm cầu Trung ương, các đồng chí Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang đồng chủ trì hội nghị.  

Description: C:\Users\DELL\Desktop\74605c2c7d9ca8c2f18d.jpg

Đồng chí: Hoàng Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: Nguyễn Giang

          Tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Hoàng Nam – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh tham dự.

          Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, hiệp hội liên quan, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 101/2023/QH15 đã tổng hợp, phân loại thành 24 phụ lục tương ứng với 24 nhóm lĩnh vực được yêu cầu rà soát, trong đó, có 22 lĩnh vực trọng tâm như: Đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa dịch vụ công, đầu tư, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu, doanh nghiệp, giám định, định giá; 01 nhóm lĩnh vực pháp luật khác và 01 nhóm lĩnh vực đã được các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán... kiến nghị, đề xuất hoặc có nhiều vướng mắc được các địa phương, người dân, doanh nghiệp kiến nghị.

          Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương đã tập trung cho ý kiến, thảo luận vào dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 01/2023/QH15 và các Phụ lục kết quả rà soát kèm theo tương ứng với các lĩnh vực theo yêu cầu của Nghị quyết 101/2023/QH15.

          Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương trong việc rà soát và hoàn thiện dự thảo Báo cáo cũng như ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tham gia vào dự thảo Báo cáo tại hội nghị. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Tổ công tác tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Báo cáo để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội đúng tiến độ. Đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung báo cáo là phát hiện, đánh giá những bất cập, vướng mắc, chồng chéo nên Tổ công tác tiếp tục rà soát 22 lĩnh vực trọng tâm để đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứ, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập tại các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình ./.

         

                                                                   Nguyễn Giang

                        (Phòng Xây dựng, Kiểm tra văn bản QPPL và Quản lý XLVPHC)