Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Nhằm đưa các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường đi vào thực tế cuộc sống cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn.