Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 22/4/2021, UBND huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn huyện và 08 điểm cầu ở các xã, thị trấn.

 

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/image001_1.png

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được ông Lê Sa Huỳnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và bà Dương Thị Thu Hà - Trưởng phòng Xây dựng, Kiểm tra VBQPPL giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020; Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương với những điểm đáng chú ý như: quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành, chính quyền địa phương; quy định rõ khung số lượng theo hướng giảm từ 10% đến 15% số lượng đại biểu HĐND ở từng loại hình đơn vị hành chính; số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện...và nội dung liên quan đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2020). Báo cáo viên đã nhấn mạnh quy trình xây dựng VBQPPL cấp huyện, cấp xã, quy định cụ thể cơ chế đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung một số hình thức VBQPPL; sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã...

Hội nghị cũng đã giành thời gian trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các Luật tại các cơ quan, ban, ngành, địa phương./.

 

                       

                                                                             Nguyễn Thị Kiều Lý - Phòng Tư pháp huyện Cam Lộ