Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo; và xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã: Hướng Phùng, Thuận và Ba Tầng, huyện Hướng Hóa; Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

Trong tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã: Hướng Phùng, Thuận, Ba Tầng; Đoàn kiểm tra liên ngành do ông: Lê Phước - Trưởng phòng Tư pháp huyện, làm Trưởng đoàn; các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm đại diện lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Nội vụ huyện, Thanh tra huyện, Công an huyện. 

Mục đích của việc kiểm tra nhằm nắm bắt đầy đủ, xác thực thực trạng tình hình triển khai nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính tại địa bàn các xã Hướng Phùng, Thuận và Ba Tầng, huyện Hướng Hóa. Nội dung kiểm tra bao gồm: công tác triển khai, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành; công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về đất đai; khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính; việc áp dụng các quy định của pháp luật về đất đai; khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính; việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong các quy định của pháp luật và trong tổ chức thực hiện; các đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai; khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính.