Chi tiết - Sở Tư pháp

Để Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày Pháp luật Việt Nam) trên địa bàn thị xã tiếp tục lan tỏa hiệu ứng tinh thần thượng tôn Hiếp pháp và pháp luật rộng rãi trong Nhân dân, đồng thời vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, trên cơ sở Kế hoạch số 830/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thị xã về tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2021, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương căn cứ tình hình, điều kiện thực tế các cơ quan, đơn vị, địa phương mình chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 15/11/2021.

        Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 trên địa bàn, UBND thị xã chỉ đạo Phòng Tư pháp biên soạn, photo, cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các khu phố, thôn trên địa bàn những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự; chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và nhân thân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; ngoài ra chú trọng phổ biến các vấn đề dư luận, xã hội quan tâm về các lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; xử lý vi phạm hành chính...

        Các hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2021 trên địa bàn đã tập trung tuyên truyền, phổ biến về những văn bản pháp luật có nội dung phù hợp với tình hình thực tế, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân theo hướng đa dạng, sinh động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

 

                                                   Quỳnh Chi – Phòng Tư pháp thị xã Quảng Trị