Chi tiết - Sở Tư pháp

Sáng ngày 14/01/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có đại điện Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp  tỉnh Quảng Trị chủ trì hội nghị

 

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/H1_.png

 

(Đ/c Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì tại điểm cầu Quảng Trị)

 

        Luật Công chứng (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2014,  có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện,  Luật Công chứng đã đi vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả cụ thể; đã đóng góp tích cực vào thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng; đảm bảo tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch và tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tin cậy, an toàn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại...Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số vấn đề mới, bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần được tổng kết đánh giá để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục sửa đổi, bổ sung để thống nhất giữa Luật công chứng với các đạo luật có liên quan như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Nhà ở....

        Hiện nay, hoạt động công chứng tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, lấy người dân làm “trung tâm” phục vụ. Các Văn phòng công chứng mới được thành lập và tiếp tục phát triển góp phần giảm áp lực cho các cơ quan hành chính nhà nước . Các Phòng công chứng được chuyển đổi thành Văn phòng công chứng hoặc chuyển sang cơ chế tự chủ về tài chính cũng đã góp phần giảm bớt gánh nặng biên chế và ngân sách nhà nước. Chính phủ cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, thông suốt, có hiệu quả Nghị quyết 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 về chính sách phát triển nghề công chứng.

        Đối với ngành Tư pháp, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Luật công chứng các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về vị tri, vai trò của nghề công chứng, công chứng viên trong việc đảm bảo an toàn pháp lý đối với các hợp đồng, giao dịch; Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền; Tăng cường kiểm tra, thanh tra để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm và những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động công chứng; Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên …

                                                                                                      Thanh tra Sở