Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, ngày 31/5/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND  về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu của Kế hoạch đề ra là triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 172/NQ-CP đã đề ra; Xác định trách nhiệm cụ thể đối với các Sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Phát triển tổ chức hành nghề công chứng có kiểm soát, bảo đảm ổn định, bền vững gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn cấp huyện, đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với nghề công chứng, bảo đảm vai trò định hướng, điều tiết của Nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển nghề công chứng; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công chứng trong việc kiểm soát tổ chức hành nghề công chứng.   

Kế hoạch cũng đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của công dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng và định hướng phát triển nghề công chứng theo tinh thần Nghị quyết 172/NQ-CP; Hoàn thiện chính sách pháp luật về công chứng và xây dựng đội ngũ công chứng viên chuyên nghiệp, chất lượng. Quan tâm đẩy mạnh công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng; Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý đối với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp….

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung được giao chủ trì , phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung Kế hoạch./.

 

                                                                               Sĩ Hải-Thanh tra Sở