Chi tiết - Sở Tư pháp

               Thực hiện Kế hoạch số 565/KH-STP ngày 27/4/2020 của Sở Tư pháp về việc tập huấn phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực; trong thời gian từ ngày 06 tháng 5 năm 2020 đến 21/5/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Công ty TNHH phát triển và chuyển giao phần mềm (DTSof) đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao sử dụng phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực cho các tổ chức hành nghề công chứng, các phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 Đây là đợt tập huấn nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, chứng thực; nâng cao một bước về chất lượng và hiệu quả công tác công chứng, chứng thực, thay đổi đột phá trong quy trình xử lý, theo dõi và giải quyết các nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch, cung cấp kịp thời và chính xác thông tin về tài sản công chứng, chứng thực.

 

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/TUYET%201%20-%20Copy.jpg

          Tại lớp tập huấn, các  Công chứng viên, công chức phòng Tư pháp và công chức Tư pháp- Hộ tịch đã được tập huấn đầy đủ về các nội dụng: khai báo thông tin hệ thống, thiết lập số liệu hệ thống, cập nhật, khai thác dữ liệu, tra cứu hồ sơ, tổng hợp báo cáo... về công chứng, chứng thực, đồng thời các học viên cũng được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên phần mềm và trao đổi, giải đáp thắc mắc về quy trình thực hiện

Việc triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực nhằm nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả về thực hiện công chứng, chứng thực, hạn chế thấp nhất những rủi ro, tranh chấp trong thực hiện công chứng, chứng thực, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân./. 

 

                                Bài và ảnh: Thanh tra Sở