Chi tiết - Sở Tư pháp

Thời gian qua, hoạt động công chứng ở một số đơn vị đã xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh như: Đơn giản hóa thủ tục hồ sơ công chứng, thực hiện công chứng ngoài trụ sở khi không có yêu cầu của người yêu cầu công chứng.....Đặc biệt, có hiện tượng thực hiện công chứng treo (hợp đồng công chứng chỉ có thông tin bên chuyển nhượng, thiếu thông tin bên nhận chuyển nhượng) nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất... Những việc làm trên là hành vi trái pháp luật, không bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng giao dịch, nguy cơ cao dẫn đến việc phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

       Trước thực trạng trên, để ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng, ngày 11/10/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 4830/UBND-NC tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

        Đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công chứng, nhất là các quy định về công chứng có liên quan đến việc thực hiện quyền của người sử dụng đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực…

        Đối với Sở Tư pháp: Tiếp tục tham mưu rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về công chứng; tập trung xây dựng Quyết định ban hành quy chế  xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng và các văn bản đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch 102/KH-UBND ngày 31/5/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng; nâng cấp và hoàn thiện cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng; kịp thời xử lý vi phạm, thực hiện chặt chẽ công tác thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

        Đối với Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lợi dụng công chứng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hợp thức hóa các giao dịch bất hợp pháp, rửa tiền, tài trợ khủng bố theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

        UBND tỉnh cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị hối hợp để chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nghiêm cấm việc đặt điểm giao dịch, bàn tiếp nhận hồ sơ công chứng tại trụ sở của cơ quan, đơn vị; Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về quy trình nghiệp vụ tín dụng có liên quan đến hoạt động công chứng để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tạo cơ chế pháp lý chặt chẽ, đầy đủ, đồng bộ  và tăng cường giám sát đối với các tổ chức tín dụng nhằm chấn chỉnh các vi phạm.

                                                               Sĩ Hải - Chánh Thanh tra Sở

Công văn 4830: /Portals/0/CV%204830%20Vv_tang_cuong_cong_tac_quan_ly_nha_nuoc_doi_voi_hoat_dong_Cong_chung%20%281%29.pdf