Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 17/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

       Quy định gồm 04 chương với 16 điều áp dụng trong các trường hợp: xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; Văn phòng công chứng đang hoạt động thay đổi địa chỉ trụ sở đến đơn vị hành chính cấp huyện khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị .

       Theo quy định, việc xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng được dựa trên 05 tiêu chí với tổng số điểm tối đa cho đánh giá các tiêu chí là 100, gồm: Tổ chức nhân sự của Văn phòng công chứng: 48 điểm; Trụ sở hoạt động của Văn phòng công chứng: 38 điểm; Cơ sở vật chất của Văn phòng công chứng để phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin: 09 điểm; Quy trình nghiệp vụ và lưu trữ: 02 điểm; Tính khả thi, bền vững của việc thành lập Văn phòng công chứng: 03 điểm. Văn phòng công chứng được phép thành lập phải đạt điểm tối thiểu tùy từng địa bàn và không có tiêu chí nào bị đánh giá là 0 điểm: Đối với địa bàn huyện: 65 điểm; Đối với địa bàn thị xã: 75 điểm;  Đối với địa bàn thành phố Đông Hà: 85 điểm.

       Có 04 trường hợp không được tính điểm khi xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng bao gồm:

       + Nhân viên nêu trong Đề án thành lập Văn phòng công chứng có tên trong hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng khác hoặc chưa hoàn thành hồ sơ chấm dứt hợp đồng lao động tại cơ quan, tổ chức khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

       + Công chứng viên bị xử lý kỷ luật liên quan đến hoạt động hành nghề công chứng mà chưa hết thời gian chấp hành quyết định xử lý kỷ luật,  xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động công chứng mà chưa hết thời gian để được xem là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

       + Không có các giấy tờ chứng minh về những nội dung liên quan nêu trong Đề án thành lập Văn phòng công chứng;

       + Công chứng viên tham gia thành lập Đề án mà không có cam kết hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng đó từ 12 tháng trở lên.

       Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2021, thay thế Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

                                                                                                  Thanh tra Sở

- Quyết định: /Portals/0/QD%20ban%20hanh%20QC%20thanh%20lap%20VPCC_2021.pdf