Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/BTGĐUK, ngày 17/5/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2022, ngày 21 tháng 11 năm 2022, Chi bộ Văn phòng Sở, thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trái, thù địch trong tình hình mới”. Tham dự Diễn đàn có các đồng chí trong cấp ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ, tổng số 21 đồng chí.