Chi tiết - Sở Tư pháp

      Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025"; Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 30/3/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 ; Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số  87 -KH/ĐU, ngày 19/4/2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng thời lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thực hiện. Kết quả, trong tháng 8 năm 2022, 03/03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025.

      Thông qua Đại hội, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, trên cơ sở đó các chi bộ đã đưa ra những ưu điểm và hạn chế, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025 trên tất cả các mặt công tác như: Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng.

        Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 .

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ

    Lan Chi