Chi tiết - Sở Tư pháp

       Ngày 25/8, Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lê Hoài Nam- Phó giám đốc Sở, Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.

       Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên các phòng, đơn vị thuộc khối Văn phòng Sở được quán triệt nội dung các Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đảng viên trong chi bộ tham gia học tập Nghị quyết- Ảnh: Bích Hảo

       Qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII giúp đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa các nội dung nghị quyết đi vào cuộc sống.

Lan Chi