Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, quán triệt chủ đề năm 2020 “Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá”, để tiếp tục động viên các ngành, các cấp, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020-2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận, các đoàn thể, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 17/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

2. Tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng sở, ngành, địa phương. Đồng thời tổ chức thi đua theo đợt, theo chuyên đề, các nội dung thi đua tập trung theo chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” đã được Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV xác định và phát động các đợt thi đua cao điểm, đặc biệt hướng đến chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;“Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở ”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm hòa bình và ổn định chính trị, xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năng lực quản lý nhà nước.

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với các cấp, các ngành để phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi địa phương, đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng trong thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển của tỉnh.

Phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nâng cao vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 4. Tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Khen thưởng phải dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, được dư luận xã hội đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan, làm giảm tác dụng của việc khen thưởng; lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng theo tinh thần: “Khen thưởng đúng đối tượng, đúng việc, đúng thành tích, đúng tỷ lệ”. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất.

5. Xây dựng kế hoạch cụ thể để phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, qua đó bồi dưỡng, xây dựng con người phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

 6. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi. Củng cố và kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp (là cơ quan tham mưu cho Đảng và nhà nước về công tác thi đua khen thưởng) theo hướng Chủ tịch UBND, thủ trưởng đơn vị là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo tốt đại hội thi đua yêu nước hoặc hội nghị điển hình tiên tiến các cấp.

8. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể các cấp, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.

                                                                                                                  Lan Chi