Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh đã bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản QPPL sau:

1. Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định về huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.

2. Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề, dịch vụ nông thôn thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

3. Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lý do để bãi bỏ các văn bản này là do nội dung các Quyết định không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/01/2020.

Công Sơn