Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 06/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai và xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã: Hướng Tân, Hướng Sơn, Hướng Việt, A Dơi, huyện Hướng Hóa.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai và xử lý vi phạm hành chính, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông: Lê Phước - Trưởng phòng Tư pháp huyện, làm Trưởng đoàn; các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm đại diện lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Nội vụ huyện, Công an huyện. 

Mục đích của việc kiểm tra nhằm nắm bắt đầy đủ, xác thực tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai và xử lý vi phạm hành chính tại địa bàn các xã: Hướng Tân, Hướng Sơn, Hướng Việt, A Dơi, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị được kiểm tra trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai và xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật tại địa phương.

Kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản các đơn vị được kiểm tra thực hiện việc quản lý nhà nước về đất đai và xử lý vi phạm hành chính tại địa bàn tương đối đảm bảo, tuân thủ đúng quy định về Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan. Tuy nhiên, thực tế các địa phương trong  quá trình thực hiện hoạt động kinh tế - xã hội, điều hành, quản lý vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần phải chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa, rút kinh nghiệm…. Theo đó, Đoàn kiểm tra đã xác định, phân tích, chỉ rỏ những hạn chế, thiếu sót từng nội dung lĩnh vực, đồng thời xác lập Biên bản kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Kết luận cụ thể, yêu cầu các đơn vị được kiểm tra chú trọng khắc phục, sửa chữa bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn được thực hiện một cách nền nếp, nghiêm túc, hiệu quả. Phát huy vai trò, chức năng của pháp luật trong điều hành, quản lý kinh tế - xã hội ./.

                                                        Trương Thị Mỹ Hạnh

                                                            Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa