Chi tiết - Sở Tư pháp

Nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành của phụ nữ; phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em; chuyển đổi hành vi, giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, trẻ em.