Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Ngày 12/9/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 32/2022/TT-BCA Quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2022 và thay thế Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự và Thông tư số 77/2019/TT-BCA, ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA. Sau đây là một số Quy định về giám định viên kỹ thuật hình sự, tiêu chuẩn, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự.

1. Giám định viên kỹ thuật hình sự:

 Giám định viên kỹ thuật hình sự bao gồm: Giám định viên dấu vết đường vân; Giám định viên dấu vết cơ học; Giám định viên súng, đạn; Giám định viên tài liệu; Giám định viên cháy, nổ; Giám định viên kỹ thuật; Giám định viên âm thanh; Giám định viên sinh học; Giám định viên hoá học; Giám định viên kỹ thuật số và điện tử.

2. Tiêu chuẩn giám định viên kỹ thuật hình:

 - Là sĩ quan nghiệp vụ Công an, sĩ quan Quân đội nhân dân tại ngũ, công chức thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có văn bằng giáo dục đại học trở lên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân hoặc văn bằng giáo dục đại học do cơ sở giáo dục đại học nước ngoài cấp được công nhận theo điều ước quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ký.

- Đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định kỹ thuật hình sự trong lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo từ đủ 03 năm trở lên (không tính thời gian tham gia học các loại hình đào tạo trong giờ hành chính) sau khi tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành đề nghị bổ nhiệm giám định viên.

- Có chứng chỉ đã qua đào tạo hoặc bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ giám định ở chuyên ngành được đề nghị bổ nhiệm do Viện Khoa học hình sự hoặc cơ quan khoa học hình sự ở nước ngoài được công nhận tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về giáo dục và điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ký.

3. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

Hồ sơ được làm thành 02 bộ, ngoài các văn bản quy định tại Điều 8 Luật Giám định tư pháp còn phải có các văn bản sau:

- Bản tự kiểm điểm của người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự trong thời gian giúp việc đối với hoạt động giám định kỹ thuật hình sự có nhận xét của đơn vị nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc.

- 02 ảnh màu cỡ 2cmx3cm, ảnh trung thực, rõ nét, phông ảnh màu xanh nước biển, không đeo kính, mặc trang phục xuân hè, đeo số hiệu, đội mũ đúng điều lệnh Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và đúng quy định của Viện kiểm sát nhân dân.

Người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự có thể được bổ nhiệm nhiều chuyên ngành theo quy định khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện.

3. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự cấp tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm lựa chọn người có đủ điều kiện bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự trình Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo từng chuyên ngành cụ thể. Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền miễn nhiệm giám định viên, cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự.

Công an tỉnh(Phòng Kỹ thuật hình sự) có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh lập, đăng tải danh sách giám định viên kỹ thuật hinh sự trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được bổ nhiệm.

Công an tỉnh có trách nhiệm rà soát các trường hợp miễn nhiệm theo quy định tại điều 10 Luật giám định tư pháp trước thời điểm Thông tư số 32/2022/TT-BCA ngày 22/9/2022 có hiệu lực báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự đối với các giám định viên thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự.

Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm chức danh giám định viên trung cấp; Giám định viên sơ cấp đối với giám định viên thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự.

Thông tư số 32/2022/TT-BCA ngày 22/9/2022 của Bộ Công an áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự, hoạt động giám định kỹ thuật hình sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp. Cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Công an trong thực hiện việc bổ nhiệm chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân.

                                                                                                             Phương Thảo