Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Thời gian qua, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã từng bước đi vào nề nếp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đấu giá các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quyền lợi cho các cá nhân, tổ chức có tài sản. Việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản pháp luật có liên quan đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện; trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm chặt chẽ và khách quan hơn, tính chuyên nghiệp của hoạt động đấu giá tài sản từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một số người có tài sản đấu giá, khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản còn đặt thêm các yêu cầu không có cơ sở, không cần thiết đối với đấu giá viên, tố chức đấu giá tài sản; người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản còn đặt thêm yêu cầu, điều kiện không có cơ sở đối với người tham gia đấu giá; người có tài sản đấu giá, các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện chưa nghiêm túc việc thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; nhiều quy định của Luật Đấu giá tài sản vẫn còn chưa phù hợp với tình hình thực tiễn nên đã gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc đấu giá.

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, cùng với việc thực hiện có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp đã tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, Công văn số 2457/BTP-BTTP ngày 23/7/2021 của Bộ Tư pháp về việc một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản và Công văn số 3509/UBND-NC ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 

Để kịp thời triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 393/STP-HCTP&BTTP ngày 16/3/2022 gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư. Cùng với đó, Sở tiếp tục tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp và Công văn số 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP.

Trong công tác cấp Thẻ đấu giá viên và tập sự hành nghề đấu giá: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 05 tổ chức đấu giá tài sản với 10 đấu giá viên. Số lượng đấu giá viên trước năm 2022 là 08 người, năm 2022 đã tăng thêm được 02 người. Sở Tư pháp đã kịp thời tiếp nhận và thông báo cho cá nhân và các tổ chức đấu giá tài sản trong việc tập sự hành nghề đấu giá (có 02 người đã hoàn thành việc tập sự và đang chờ Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra để cấp chứng chỉ), đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và cấp Thẻ đấu giá viên.

Trong năm, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Tại nội dung của Báo cáo đã nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với thực tiễn trong hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương; tính đồng bộ, thống nhất của các quy định của Luật Đấu giá tài sản với các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản. Trên cơ sở đó tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Luật Đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp tổ chức tại Hà Nội, đại diện Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị cũng đã có phát biểu phản ánh về những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với thực tiễn trong hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương và đề xuất, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

Trong năm 2022, Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra một số tổ chức đấu giá tài sản, qua đó, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót trong công tác đấu giá tài sản, đồng thời giúp cho các tổ chức đấu giá tài sản ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, hạn chế được sai phạm.

Ngoài ra, Sở Tư pháp cung cấp kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp cho các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Với việc những hoạt động trên của Sở Tư pháp trong việc  tham mưu quản lý về đấu giá tài sản, công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh dần đi vào nề nếp và đạt được những kết quả khả quan.

                                                                                                             Bích Hảo - Phòng HCTP&BTTP