Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1467/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, ý nghĩa và những nội dung chủ yếu của chế định Thừa phát lại; tăng cường sự hiểu biết và nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với loại hình dịch vụ này; thu hút Nhân dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ do Thừa phát lại cung cấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nội dung của Kế hoạch như sau:

Tuyên truyền, phổ biến về Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ;  phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 68 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về vi bằng; thực hiện đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu về vi bằng; thực hiện các công tác hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại; tổ chức kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Để bảo đảm Nghị định được triển khai một cách hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phân công cụ thể về nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp thực hiện trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, giao Sở Tư pháp theo dõi đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Sau đây là toàn văn Kế hoạch số 1467/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

(File Kế hoạch)

 

                                                                        Bùi Thị Hồng