Chi tiết - Sở Tư pháp

Nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám định tư pháp, bảo đảm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu giám định, ngày 10/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2012 được ban hành. Sau khi Luật có hiệu lực, Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013.  Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. Nhằm triển khai Luật và các văn bản cảu cấp trên, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi số 5169/KH-UBND ngày 12/11/2020; Quyết định số 2102QĐ-UBND ngày 11/8/2021 về việc  cấp thẻ Giám định viên tư pháp; Quyết định sô 3500/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 công bố danh sách Tổ chức giám định Tư pháp và người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị Quyết số 109/NQ-HĐND ngày 30/8/2021về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019- 2021.

        Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giám định tư pháp, đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch số 5169/KH-UBND; Ban hành văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai công tác giám định năm 2021; rà soát danh sách giám định viên; đề nghị lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp (kỹ thuật hình sự 2, xây dựng 02). Phối hợp với các cơ quan hiệp y hồ sơ đề nghị bổ nhiệm 02 giám định viên tư pháp lĩnh vực Kỹ thuật hình sự và nông nghiệp.

        Tiếp tục công khai và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: thành lập văn phòng giám định tư pháp; Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp... đúng pháp luật cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục. Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp của các sở, ngành một cách nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ cung cấp các căn cứ pháp lý tạo thuận lợi nhất để công tác bổ nhiệm giám định viên tư pháp được nhanh chóng, đúng quy định. Đăng tải công khai Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh lên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê định kỳ theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về công tác tổ chức và hoạt động giám định tư pháp.

       Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức giám định tư pháp là Trung tâm Pháp Y thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật Hình sự thuộc Công an tỉnh.

       Số giám định tư pháp 54 người (51 giám định viên tư pháp, 03 người giám định tư pháp theo vụ việc).

       Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021, các tổ chức giám định đã thực hiện 1.368 vụ việc, trong đó theo yêu cầu của cơ quan tố tụng là 1.299 vụ việc (Pháp y: 425, Kỹ thuật hình sự: 863 tài chính 02; lĩnh vực khác 9). Theo yêu cầu của tổ chức cá nhận khác: 69 vụ việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

       Có thể nói hoạt động giám định đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, phục vụ tích cực cho công tác điều tra, xét xử. Các giám định viên đều đã được đào tạo, tập huấn về mặt chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, từ đó phục vụ tốt công tác giám định thuộc lĩnh chuyên môn theo quy định pháp luật. Về cơ sở vật chất được trang bị, máy móc, phương tiện phục vụ công tác giám định ngày càng hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn khó khăn, vướng mắc: Giám định viên tại các sở, ngành đều là kiêm nhiệm, phải tập trung cho công tác chuyên môn nên không có nhiều thời gian nghiên cứu chuyên sâu kỹ năng và kiến thức pháp luật về giám định tư pháp. Trang thiết bị phục vụ cho công tác giám định chưa được trang bị đầy đủ…Số lượng đội ngũ giám định viên tư pháp tuy được bổ sung hàng năm nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ cho quá trình tố tụng. Chế độ phụ cấp trách nhiệm của giám định viên theo quy định Thông tư 02/2009/TT-BTP ngày 17/9/2009 của Bộ Tư pháp so với tình hình hiện nay quá thấp.

       Trong thời gian tới để công tác giám định phát huy hơn nữa hiệu quả của mình, Bộ Tư pháp cần phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho người giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp. Hỗ trợ kinh phí và thiết bị, phương tiện đảm bảo cho hoat động nghiệp vụ giám định tư pháp; Xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2009/TT-BTP ngày 17/9/2009 của Bộ Tư pháp quy định phụ cấp trách nhiệm của giám định viên theo hướng nâng mức phụ cấp cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

 

                                                                                           Phước Nghĩa