Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK  ngày 14/01/2020 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về học tập và triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Công văn số 03-CV/ĐÚ ngày 05/02/2020 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc học tập chuyên đề năm 2020, ngày 01/6/2020, Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp triển khai học chuyên đề năm 2020 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của khối Văn phòng Sở. Tại buổi học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của khối Văn phòng Sở đã lắng nghe, tiếp thu bài nói chuyện chuyên đề của Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chuyên đề có 2 phần chính: Hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng; việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết thúc buổi học, đồng chí Bí thư  Chi bộ Văn phòng Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của mình, chọn một số nội dung cụ thể gắn với chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với Chi bộ.                                                                                       

                                        

                                                                                                       Hoàng Ngọc Hạnh