Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 26/5/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp Quảng Trị tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí trong Tổ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Có 40 đảng viên/46 đảng viên được triệu tập từ 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tham dự đại hội.

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/100609100_352052649102690_7556785371497889792_n.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnhphát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa X nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đảng viên vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc trình Đại Hội XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và Doan nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua Nghị quyết của Đại hội và góp ý vào dự thảo chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ  XI. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt và tương đối toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X đã đề ra. Đảng ủy Sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham mưu thực hiện đồng bộ, toàn diện trên 34 nhóm nhiệm vụ trong lĩnh vực Tư pháp, qua đó góp phần vào sự ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy và Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được Đảng ủy thực hiện có hiệu quả. Các tổ chức công đoàn, thanh niên, … hoạt động tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Với thái độ thẳng thắn, nghiêm túc, Đại hội đã nhìn thẳng vào những khuyết điểm, hạn chế, xác định những nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đại hội đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới và đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với quyết tâm cao như chủ đề Đại hội đã đề ra là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Tư pháp vững mạnh toàn diện”.

 

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/100374778_285406102629817_5000440069782241280_n.jpg

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnhchúc mừng BCH nhiệm kỳ 2020-2025

 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu Sở Tư pháp dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 dự khuyết. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phiên thứ nhất đã bầu Bí thư, Phó bí thư, Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Sở Tư pháp khóa XI. Đồng chí Hoàng Kỳ, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở Tư pháp được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 100%.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Kỳ, Bí thư Đảng ủy khẳng định: Thời gian tới với những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức; trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và thành công của Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ mở ra nhiều định hướng mới trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đồng chí kêu gọi toàn thể cấp ủy cơ sở, đảng viên trong toàn Đảng bộ và công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp bằng những hành động thiết thực, cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh  đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng Sở Tư pháp vững mạnh toàn diện.

 

                                                                                                                                                                                       Bài và ảnh: Trần Thị Lan Chi

                                                     Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Quảng Trị