Chi tiết - Sở Tư pháp

Đảng bộ Sở Tư pháp có 03 Chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Văn phòng Sở, Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi bộ Công chứng- Đấu giá tài sản. Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCĐUK ngày 17/01/2020 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị về việc Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 02-CV/ĐUS ngày 05 tháng 02 năm 2020 về việc hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời lãnh đạo các chi bộ trực thuộc đảng bộ thực hiện. Kết quả đến ngày 08/5/2020, đã có 03/03 chi bộ trực thuộc đảng bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022.

 Đại hội các chi bộ đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Việc tổ chức thành công Đại hội các chi bộ là tiền đề quan trọng cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Một số hình ảnh từ Đại hội các Chi bộ:

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/111_1.jpgDescription: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/image002.jpg

Đại hội chi bộ Văn phòng Sở

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/TTT1.jpgDescription: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/TTT2.jpg

Đại hội chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/DG1.jpgDescription: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/DG2.jpg

Đại hội chi bộ Công chứng - Đấu giá tài sản

 

                                                                     Lan Chi