Tin tức, sự kiện - Sở Tư pháp

Công tác quản lý về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

.

Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

.

Đoàn thanh tra Sở Tư pháp Quảng Trị tổ chức thanh tra chuyên ngành về công tác Luật sư năm 2022

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 18/3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư; Kế hoạch số 410/KH-ĐTTngày 18/3/2022 của Đoàn Thanh tra. Từ ngày 29-30/3/2022, Đoàn Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực luật...

Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 37-HD/BTGTU ngày 01/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở...

Báo cáo Hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NĂM 2021

KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HOÀ GIẢI CƠ SỞ; XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2021

Sở Tư pháp Quảng Trị xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021

« 1 2 3 4 »