Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 18/3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư; Kế hoạch số 410/KH-ĐTTngày 18/3/2022 của Đoàn Thanh tra. Từ ngày 29-30/3/2022, Đoàn Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư tại 02 tổ chức hành nghề luật sư là Văn phòng luật sư Trần & Cộng sự, Văn phòng luật sư Thiên Phong.

 Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký, cung cấp thông tin và công bố nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ của luật sư và của tổ chức hành nghề luật sư; việc thực hiện các dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoạt động dịch vụ pháp lý khác của luật sư; báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; việc lập các mẫu sổ sách và lưu trữ các giấy tờ tại liệu theo quy định của Luật Luật sư và các quy định khác có liên quan. Thời điểm thanh tra từ 01/01/2020 đến 30/3/2022.

 

        Trong quá trình thanh tra, Văn phòng luật sư Trần & Cộng sự và Văn phòng luật sư Thiên Phong chấp hành tốt nội dung, kế hoạch thanh tra và các quy định khác của pháp luật về thanh tra. Hai Văn phòng luật sư đã có sự phối hợp, chuẩn bị tốt các yêu cầu của Đoàn thanh tra; cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời, đầy đủ; tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ cuộc thanh tra.

         Cuộc thanh tra đối với hai Văn phòng luật sư thực hiện theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Sở Tư pháp. Mục đích cuộc thanh tra là nhằm đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các Văn phòng luật sư, trên cơ sở đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở Tư pháp cũng như việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực luật sư./.

                                                                                    Nguyễn Đức Linh

                                                                                  Thanh Tra Sở