Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Nhằm tạo thế chủ động tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 256KH-STP ngày 21/02/2022 phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp Quảng Trị năm 2022. Ngoài việc chỉ đạo phong trào thi đua thường xuyên, Sở đã  chú trọng triển khai các phòng trào thi đua theo đợt, chuyên đề như: Đoàn kết kỷ cương sáng tạo vượt khó thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; ”Đẩy mạnh việc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong công chức, viên chức người lao động Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025”; Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước: thi đua lập thành tích kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; … kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua thường xuyên với phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Mặt khác, để các phong trào thi đua trong năm 2022 được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc, Sở đã chỉ đạo các đơn vị chủ động đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở từng đơn vị, nhằm tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trong việc tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua; tổ chức phát động, đăng ký thi đua cho từng cá nhân, đơn vị với những chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn việc đăng ký giao ước thi đua với trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Căn cứ các chương trình, kế hoạch công tác và mục tiêu thi đua của ngành trong năm 2022, Lãnh đạo Sở và Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Sở đã cụ thể hoá các nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với các yêu cầu, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác, đề ra các biện pháp thiết thực để duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua và xác định nội dung, mục tiêu trong từng đợt thi đua, cũng như các mốc thời gian thực hiện và hoàn thành để phát động các phong trào thi đua yêu nước trong ngành. Lãnh đạo Sở và Hội đồng Thi đua - khen thưởng của Sở thường xuyên theo dõi, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong từng phong trào thi đua ở từng đơn vị. Đồng thời, thường xuyên tăng cường đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh và duy trì các phong trào thi đua, tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả triển khai từng phong trào thi đua, từng đợt thi đua, qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những mặt còn hạn chế, phát huy thế mạnh của các đơn vị trong từng phong trào thi đua, đợt thi đua... Do đó, các phong trào thi đua yêu nước của ngành Tư pháp Quảng Trị trong năm 2022 đã diễn ra đồng bộ, đều khắp trên các lĩnh vực công tác và gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận.

Hội nghị tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường

Trong năm 2022, Sở Tư pháp Quảng Trị đã bám sát chỉ đạo, chủ động, tích cực triển khai thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực công tác. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 25 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, triển khai kịp thời, toàn diện các mặt công tác Tư pháp và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng thực hiện nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với tình hình của địa phương, chất lượng thẩm định, góp ý, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng cao. Đã thẩm định 68 dự thảo văn bản QPPL, tham gia 86 dự thảo văn bản do cơ quan ở Trung ương và địa phương gửi đến, tham mưu ban hành Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, năm 2022, Sở Tư pháp đã tham mưu ban hành trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; thực hiện tự kiểm tra 35 văn bản QPPL, kiểm tra tại chỗ 16 văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành. Thành lập đoàn kiểm tra văn bản QPPL tại địa bàn các huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Cam Lộ. Qua kiểm tra đã phát hiện có 19 văn bản QPPL và 11 văn bản có chứa QPPL có nội dung trái pháp luật cần phải xử lý theo quy định. Phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát 84 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực có liên quan đến các ngành, lĩnh vực.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến, đổi mới về hình thức, nội dung, phù hợp đối tượng. Trong năm, đã tổ chức, phối hợp tổ chức 20 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; giới thiệu một số nội dung pháp luật về hộ tịch, quốc tịch cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; dưỡng nghiệp vụ hoà giải, kiến thức pháp luật và kỹ năng hoà giải cho đội ngũ hoà giải viên...) cho gần 2300 lượt người tham gia, cấp phát gần 1300 tài liệu miễn phí, 1280 tờ gấp pháp luật và 433 quyển sách Bộ Luật Hình sự năm 2015. Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp đến người dân, Sở Tư pháp phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện 24 Chuyên mục “Pháp luật & Đời sống” phát trên sóng truyền hình tỉnh với nội dung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật mới ban hành, những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân,... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua Trang thông tin điện tử, qua mạng Facebook, đăng tải các tin, bài liên quan đến hoạt động của ngành, các văn bản chỉ đạo điều hành để mọi đối tượng dễ dàng truy cập tìm hiểu, nghiên cứu thực hiện.