Công chứng, chứng thực - Sở Tư pháp

Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 489/BTP-BTTP Ngày 22 / 02 / 2022 hướng dẫn một số nội dung về việc chống chất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014

Sở Tư pháp - Kết quả việc thực hiện Chỉ Thị 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

UBND tỉnh Quảng Trị: Ban hành quy định mới về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Trị: Tăng cường phối hợp, chỉ đạo xử lý phản ánh về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.

Thông báo số: 823/TB-STP ngày 12/7/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng

Công văn số 660/STP-TTR ngày 25/5/2021 báo cáo tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định 23/2015/NND-CP

Những điểm mới của Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng 2014

Triển khai thực hiện tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh.

« 1 2