Công chứng, chứng thực - Sở Tư pháp

Công văn 965/STP-VP ngày 31/5/2024 đề nghị chào giá thẩm định giá phần mềm cho dự án: Nâng cấp, bảo trì phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý công chứng, chứng thực và thông tin ngăn chặn trên địa bàn...

Thông báo số 964/STP-VP ngày 31/5/2024 v/v lựa chọn đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp, bảo trì phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý công chứng, chứng thực và thong tin ngăn chặn trên...

Quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên

.

Quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên

.

Công văn 1674/STP-TTr ngày 07/9/2023 về việc tham gia ý kiến đối với Dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Sở Tư pháp ban hành công văn chấn chỉnh chứng thực chữ ký người dịch

.

Một số trao đổi về hợp đồng công chứng “nối” khi mua bán xe ô tô:

.

Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 19/5/2023 xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên.

Sở tư pháp Quảng Trị chấn chỉnh hoạt động công chứng, chứng thực

1 2 »