Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Thực hiện Công văn số 507/HTQTCT-CT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc đôn đốc, chấn chỉnh chứng thực chữ ký người dịch; Theo nội dung công văn của Cục Hộ tịch quốc tịch, chứng thực thời gian gần đây, đã xảy ra một số trường hợp chứng thực chữ ký người dịch đối với giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa theo hướng làm sai lệch thông tin tại bản dịch so với bản chính, biến giấy tờ giả thành giấy tờ thật, sử dụng giấy tờ giả trong các giao dịch dân sự, làm giảm uy tín của cơ quan Nhà nước.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng nêu trên, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác chứng thực, Sở Tư pháp ban hành công văn số 888/STP-TTR ngày 16/5/2023 về việc chấn chỉnh chứng thực chữ ký người dịch. Theo đó, Sở Tư pháp  đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Phòng Tư pháp các huyện thực hiện một số nội dung như sau:

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã : Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, quản lý công tác chứng thực đối với Phòng Tư pháp; Đặc biệt là việc chứng thực chữ ký người dịch; lưu ý khi thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch thực hiện kiểm tra, đối chiếu bản chụp giấy tờ, vản bản cần dịch và bản chính; đảm bảo bản dịch chính xác với giấy tờ, văn bản cần dịch. Người thực hiện chứng thực đảm bảo tuân thủ các quy định về chứng thực chữ ký người dịch theo đúng quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

UBND cấp huyện kịp thời, chủ động hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Phòng Tư pháp thực hiện không đúng quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP  và Thông tư số 01/2020/TT-BTP.

2. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã: Chủ động rà soát, kiện toàn lại đội ngũ cộng tác viên dịch thuật; cương quyết đề nghị Sở Tư pháp xóa tên các cộng tác viên dịch thuật có vi phạm, không tuân thủ các quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-BTP; Thực hiện báo cáo về Sở Tư pháp (qua Thanh tra Sở) các trường hợp xảy ra vi phạm (nếu có).

Thời gian sắp tới, Sở Tư pháp sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác chứng thực đối với một số đơn vị phòng Tư pháp; thực hiện việc xóa tên các cộng tác viên dịch thuật ra khỏi danh sách cộng tác viên dịch thuật theo đề nghị của Phòng Tư pháp./.

Sĩ Hải