Chi tiết - Sở Tư pháp

Hiện nay, tình hình hoạt động hành nghề luật sư tại một số địa phương nổi lên một số hiện tượng, như: tổ chức hành nghề luật sư hợp tác với các tổ chức tín dụng để xử lý nợ xấu bằng các hành vi đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”,hoặc “núp bóng” tổ chức hành nghề luật sư thay mặt và đại diện tổ chức tín dụng tiếp xúc với khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng để yêu cầu các khách hàng này thực hiện nghĩa vụ thanh toán bằng các hình thức vi phạm pháp luật (đe dọa, khủng bố…); luật sư có hành vi môi giới hối lộ, phát tán trên mạng xã hội những hình ảnh, bài viết chưa được kiểm chứng liên quan đến bí mật cá nhân hoặc bí mật của tổ chức có dấu hiệu phạm tội hình sự. Bên cạnh đó, có tình trạng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không phải là luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nhưng vẫn treo biển hiệu gây nhầm lẫn là luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương và hình ảnh, uy tín của nghề luật sư…

Thực hiện Công văn số 1407/BTP-BTTP ngày 13/4/2023 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động luật sư,để kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm và tăng cường công tác lãnh đạo, phối hợp quản lý về hoạt động hành nghề của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1975/UBND-NC ngày 28/4/2023, theo đó yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện; Đoàn Luật sư tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33- CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Kế hoạch số 97/KHUBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác Luật sư trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vị trí, vai trò của luật sư, hành nghề luật sư trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan tiến hành tố tụng nắm thông tin, tình hình hoạt động luật sư, kịp thời chia sẻ thông tin liên quan, trong đó lưu ý ứng xử, phát ngôn của luật sư trên mạng xã hội, trong quá trình tham gia tố tụng.

3. Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 359/TB-VPCP ngày 09/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đăng ký ngành nghề dịch vụ pháp lý, Công văn số 4750/BKHĐT-ĐKKD ngày 23/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh, ngành nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, Công văn số 3575/BTP-BTTP ngày 25/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện để xử lý các doanh nghiệp đã đăng ký hoặc cá nhân, tổ chức doanh nghiệp không thực hiện việc đăng ký mà có hoạt động không phù hợp với quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sư.

4. Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 61 Luật Luật sư, trong đó lưu ý giám sát các luật sư thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương tuân thủ pháp luật và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi của luật sư vi phạm.

5. Giao Sở Tư pháp phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư, trong đó các hoạt động lợi dụng hoạt động hành nghề luật sư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

                                                                                  Phước Nghĩa

                                                                   Phòng PBGDPL&TDTHPL