Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Trên cơ sở bám sát chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2022, nhiệm vụ chính trị của địa phương và Kế hoạch công tác của Sở Tư pháp năm 2022, trong năm 2022, công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chuyển biến tích cực.