Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Đăng ký hộ tịch là thủ tục không thể thiếu đối với mỗi cá nhân, là sự xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với sự kiện hộ tịch của mỗi cá nhân. Do đó, đăng ký hộ tịch có vai trò rất quan trọng đối với mỗi cá nhân và cơ quan nhà nước, thể hiện ở chỗ: (1) là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm bảo hộ các quan hệ của công dân; (2) là cơ sở để thực hiện các quyền lợi và các nghĩa vụ liên quan của công dân.

Description: C:\Users\DELL\Desktop\A1.jpg

Kiểm tra công tác Hộ tịch tại UBND xã Gio Quang

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm, thẩm quyền khác nhau trong việc đăng ký, quản lý về hộ tịch. Theo quy định của Luật hộ tịch năm 2014, Ủy ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định cụ thể tại Điều 71, bao gồm:

- Thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật;

- Căn cứ quy định của Ủy ban nhân dân cấp trên, bố trí công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch;

- Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định;

- Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

- Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Chính phủ;

- Lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền.

Tại khoản 2 Điều 71  Luật hộ tịch năm 2014 quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc khai sinh, khai tử; chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và những vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý.Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc khai sinh, khai tử, chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và những vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý. Buông lỏng quản lý là việc tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý nhưng không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, không làm tròn nhiệm vụ hoặc làm không làm đầy đủ nhiệm vụ, để đình trệ công việc, vi phạm quy định, không hoàn thành công việc; không có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoặc đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý. Việc buông lỏng quản lý làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hộ tịch. Vì vậy, cần nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND nói riêng và UBND cấp xã nói chung  trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở địa phương.

Sĩ Hải