Chi tiết - Sở Tư pháp

       Thực hiện Kế hoạch số 1435/KH-STP ngày 01/8/2022 của Sở Tư pháp tập huấn, triển khai kiến thức pháp luật chuyên môn, nghiệp vụ mới về hộ tịch và hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tập huấn, triển khai kiến thức pháp luật chuyên môn, nghiệp vụ mới về hộ tịch và hướng dẫn nghiệp vụ cho gần 200 công chức phụ trách công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh từ ngày 17-19/8/2022.

       Hội nghị đã nghe Thạc sỹ Nguyễn Thị Thuần, giảng viên Khoa đào tạo nghiệp vụ Trường Cao đẳng Luật miền Trung báo cáo chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch”; Thạc sỹ Nguyễn Lương Bằng, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Luật miền Trung báo cáo chuyên đề “Nội dung cơ bản của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến”.

       Ngoài hai chuyên đề trên Hội nghị còn được Thạc sỹ Võ Khắc Hoan, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Trung trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương.

       Kết thúc 03 ngày tập huấn có trọng tâm, trọng điểm và thiết thực, hội nghị đã góp phần giúp cho công chức lãnh đạo, công chức phụ trách công tác hộ tịch của Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã  trang bị kiến thức về công tác hộ tịch, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của công chức tư pháp - hộ tịch; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện tốt hơn công tác này ở địa phương.

 

                                                                               Thùy Ly – Phòng HCTP&BTTP