Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, bên cạnh hỗ trợ người lao động gặp khó khăn vì Covid-19 thì tại Nghị quyết này, Chính phủ cũng ban hành một số chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động như:

1. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng từ 01/7/2021- 30/6/2022.

- Không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức…

- Người sử dụng lao động dùng toàn bộ số tiền được giảm hỗ trợ người lao động phòng, chống đại dịch Covid-19.

2. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

- Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021, bị ảnh hưởng bởi Covid-19, phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021: Được dừng đóng 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

- Đã được giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trước đó do Covid-19, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng.

3. Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động

- Điều kiện:

+ Khi đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Do thay đổi cơ cấu công nghệ;

+ Có doanh thu của quý liền kề trước khi đề nghị giảm từ 10% trở lên so với năm 2019 hoặc 2020;

+ Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

 - Mức hỗ trợ: Tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng trong tối đa 06 tháng.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 01/7/2021 - 30/6/2022.

4. Cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

- Được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

- Mục đích vay: Trả lương ngừng việc cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên; người sử dụng lao động quay trở lại hoạt động sau thời gian tạm dừng.

- Thời gian từ 01/5/2021 - 30/6/2022.

- Người sử dụng lao động không có nợ xấu.

- Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng.

- Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Nguyễn Đức Linh

Phó Chánh Thanh Tra Sở