Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 05/02/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2021 với các nội dung cơ bản sau:

   - Mục đích của Kế hoạch: Là để đảm bảo tính chủ động, thống nhất quản lý, chỉ đạo điều hành triển khai, phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp dưới các hình thức thích hợp, đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giúp các doanh nhân, doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật nhanh chóng, chính xác, dễ dàng, thuận lợi và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, doanh nhân; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật chính xác, kịp thời và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

    - Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp: Tổ chức xây dựng, duy trì, thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên Cổng thông tin của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

   - Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý: Cập nhật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử tỉnh công khai các thông tin liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 5 Điều 7 và khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

    - Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ: Tổ chức biên soạn, phát hành và phổ biến các tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; tài liệu bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho các đối tượng quản lý doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp với các hình thức dễ hiểu và dễ áp dung.

  - Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể: Hỗ trợ, giải đáp, tư vấn và giúp các doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ pháp lý trong quá trình giải quyết các công việc cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị và các doanh nghiệp đang đầu tư tại các tỉnh Savannakhet và Salavan - Lào.

     Ngoài ra UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh đăng tải các bản án, quyết định của Tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý các vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh là một bên có liên quan lên Trang thông tin điện tử Tòa án hoặc liên kết lên Trang thông tin điện tử của tỉnh theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

                                                                                                        Nguyễn Đức Linh

                                                                                                        Thanh Tra Sở