Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 883/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2024.

Mục tiêu của Chương trình là nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý, tạo chuyển biến căn bản về ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DNNVV. Đảm bảo tính chủ động, thống nhất quản lý, chỉ đạo điều hành việc triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với DNNVV trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp dưới các hình thức thích hợp, đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật nhanh chóng, chính xác, dễ dàng, thuận lợi và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, doanh nhân; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Theo đó, 4 nội dung chính được triển khai trong Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024 cụ thể như sau:

Thứ nhất, cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, của địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: Cập nhật trên Công thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với Công thông tin điện tử tỉnh công khai các thông tin liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để cung cấp, phổ biến thông tin về các văn bản pháp luật trong nước và quốc tế điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp, các chính sách, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp và các thông tin khác hôc trợ hoạt động kinh doanh của DNNVV. Tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp do Trung ương ban hành và do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Biên soạn nội dung các tài liệu phổ biến văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề liên quan đến doanh nghiệp. Cập nhật và đăng tải bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một bên có liên quan lên cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này. Hệ thống hóa, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của DNNVV trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Thứ hai, phát triển mạng lưới cộng tác viên tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn chi phí tư vấn khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.

Thứ ba, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo các nội dung pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thư tư,  hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể, như: Hỗ trợ, giải đáp, tư vấn và giúp các doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ pháp lý trong quá trình giải quyết các công việc cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   Ngoài ra, để việc triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai thực hiện một cách chủ động, có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phân công cụ thể về nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Sở Tư pháp trực tiếp làm đầu mối phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019  của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(Toàn văn Quyết định số 883/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2024.)

                                                                                                   Lan Chi