Chi tiết - Sở Tư pháp

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Câu 1: Pháp luật quy định những đối tượng nào được áp dụng chế độ thai sản?

Trả lời:

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/2_1.jpg

Câu 2: Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật hiện hành?

Trả lời: