Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 năm 2020 và thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ thụ lý các việc về quốc tịch. Theo Thông tư có 04 mẫu sổ quốc tịch và 15 loại mẫu giấy tờ về quốc tịch. So với Thông tư số 08/2010/TT-BTP, Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 có một số điểm mới sau:

  Về mẫu sổ quốc tịch: Theo quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BTP quy định 01 Sổ thụ lý hồ sơ các việc về quốc tịch, với những thông tin cần thiết nhất (tên thủ tục, thông tin về người nộp hồ sơ, thông tin về thụ lý hồ sơ và trả kết quả). Sổ này sẽ dùng để ghi các loại việc về nhập, trở lại, thôi quốc tịch phát sinh trong năm. Đồng thời, bổ sung Sổ cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, Sổ cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam để thuận lợi sử dụng và theo dõi; bỏ Sổ tiếp nhận việc thông báo có quốc tịch nước ngoài (do thủ tục này đã được bãi bỏ).
         - Về mẫu giấy tờ về quốc tịch: Thông tư số 08/2010/TT-BTP chỉ quy định mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam trong trường hợp người giám hộ làm Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ. Khi phát sinh các yêu cầu về nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam đối với trẻ em, người dân gặp khó khăn, lúng túng vì không có mẫu đơn để sử dụng.Vì vậy, để tạo thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu giải quyết tất cả các việc về quốc tịch, Thông tư số 02/2020/TT-BTP  bổ sung 02 mẫu Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam và xin trở lại quốc tịch Việt Nam dùng trong trường hợp người giám hộ/người đại diện theo pháp luật làm Đơn xin nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam cho người được giám hộ/được đại diện. Bên cạnh đó, Thông tư cũng ban hành 01 loại mẫu mới là Danh sách người được đề nghị giải quyết các việc về quốc tịch (TP/QT-2020-DS). Theo đó, khi trình hồ sơ về quốc tịch, cơ quan giải quyết hồ sơ phải lập danh sách bảo đảm đầy đủ các thông tin theo mẫu để gửi kèm văn bản đề xuất. Còn lại các mẫu đơn, tờ khai khác cơ bản giữ nguyên, chỉ chỉnh sửa kỹ thuật cho phù hợp hơn và bảo đảm dễ hiểu, dễ áp dụng.
         - Hướng dẫn về sử dụng mẫu sổ, mẫu giấy tờ về quốc tịch: Thông tư đã quy định khá chi tiết, cụ thể cách in, sử dụng mẫu sổ quốc tịch, mẫu giấy tờ về quốc tịch; nguyên tắc khi sử dụng các mẫu này.

 

                                                                                                                                                Ngọc Hạnh