Chi tiết - Sở Tư pháp

Nhằm bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, góp phần giúp công tác quốc tịch được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, ngày 31/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 1382/KH-UBND  triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kế hoạch triển khai các nội dung công việc cụ thể như sau:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ- CP đến công chức các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Triển khai thực hiện các công việc trong lĩnh vực quốc tịch theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP: Tổ chức tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam; lập hồ sơ kiến nghị Chủ tịch nước tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc tịch. Lưu giữ sổ quốc tịch, hồ sơ về quốc tịch. Tổng hợp tình hình và thống kê số liệu các việc về quốc tịch, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. Tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Thu hồi những giấy tờ liên quan đến quốc tịch Việt Nam do Sở Tư pháp cấp trái quy định của pháp luật. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quốc tịch.

- Rà soát, công bố quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch trên cơ sở quy định tại Nghị định số 16/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan trong các hoạt động triển khai thi hành Nghị định, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phân công cụ thể về nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch;thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác quốc tịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Toàn văn Kế hoạch số 1382/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh.

Thùy Ly - Phòng Hành chính tư pháp