Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 14/02/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, để bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu:

- Sở Tư pháp có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, cơ quan có liên quan trong Quân đội, cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc cung cấp, tra cứu, xác minh, rà soát thông tin lý lịch tư pháp, bảo đảm thông tin lý lịch tư pháp được cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Tổ chức giải quyết triệt để, dứt điểm số lượng thông tin lý lịch tư pháp còn tồn đọng, chưa được xử lý. Khắc phục tình trạng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp bị thiếu thông tin, không đầy đủ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, cung cấp thông tin LLTP giữa Sở Tư pháp với các cơ quan có liên quan, từng bước xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Hạn chế tối đa tình trạng chậm thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp có nhiệm vụ chủ động kiện toàn, bổ sung cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp, bảo đảm biên chế chuyên trách làm công tác lý lịch tư pháp. Quan tâm, bảo đảm sử dụng hợp lý, hiệu quả những cán bộ đã qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ lý lịch tư pháp; có giải pháp bố trí hợp lý nhân lực từ hợp đồng lao động, điều động, biệt phái viên chức từ các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ xây dựng, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho việc cấp Phiếu LLTP, xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cập nhật, khai thác, xử lý thông tin về lý lịch tư pháp, đặc biệt là đảm bảo kinh phí để xử lý triệt để thông tin LLTP còn tồn đọng hàng năm.

- Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp đảm bảo thời gian theo quy định.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Khi thực hiện thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có trách nhiệm gửi bản sao trích lục cho Sở Tư pháp.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, bộ phận chuyên môn cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin LLTP cho Sở Tư pháp; phối hợp với Sở Tư pháp rà soát cung cấp thông tin LLTP, phục vụ công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP và tra cứu, xác minh thông tin, phục vụ công tác cấp Phiếu LLTP.

- Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, các cơ quan có liên quan thực hiện việc phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác lý lịch tư pháp. Xác định nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, tăng cường quản lý kinh tế - xã hội của địa phương.

                                                                    Hoàng Trang