Chi tiết - Sở Tư pháp

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI SƯ ĐOÀN 968

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, Sư đoàn 968 và Sở Tư pháp đã phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đến các sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của Sư đoàn.