Chi tiết - Sở Tư pháp

 

Ngày 15/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Theo đó, Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định về trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các biểu mẫu của 08 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cụ thể:

Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp;

 Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; 

          Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Thông tư số 03/2024/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2024.

                                                                                             PN

                                                                              Phòng PBGDPL&TDTHPL

- TT 03: /documents/39955/0/03-Thong+tu+cua+Bo+Tu+phap.pdf/9d5b52f7-7474-4f97-0398-f85442443b3c?t=1716539849665

- Biểu mẫu: