Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Văn phòng Sở thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Kỳ - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp.

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/daihoi01.jpg

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp, hoạt động của Chi bộ Văn phòng Sở đã có nhiều chuyển biển tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng đã được chú trọng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể quần chúng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên luôn được Chi bộ xác định là nhiệm vụ quan trọng, 100% đảng viên, cán bộ, công chức  được quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp với công tác phê và tự phê theo định kỳ nhằm nâng cao nhận thức về chính trị cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, căn cứ chương trình, kế hoạch công tác, Chi bộ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

           Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Kỳ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Văn phòng Sở trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị Chi bộ Văn phòng Sở cùng các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt công tác xây dựng đảng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/daihoi02.jpg

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/daihoi03.jpg

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí: đồng chí Lê Sa Huỳnh, đồng chí Trần Thị Lan Chi và đồng chí Lê Thị Huyền. Đồng chí Lê Sa Huỳnh- Phó giám đốc Sở được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Lan Chi- Chánh văn phòng Sở giữ chức danh Phó bí thư Chi bộ.

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/dipo04.jpg

                                                                                                                 Lan Chi